Följ oss på Facebook

Vårt mål

Principprogram

FöR är en riksomfattande organisation av medlemmar med funktionsnedsättning. Organisationen har som syfte att stärka och föra kampen för demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter.

Organisationens ideologi och verksamhet utgår från den erfarenhet människor med funktionsnedsättning har av att leva med funktionshinder i Sverige.

FöR skall både vara ett forum för och en spjutspets i den ideologiska och politiska debatten.

Endast medlemmar med funktionsnedsättning har rösträtt, kan fatta beslut och är valbara i FöR. Den som inte är funktionshindrad men vill värna om och solidarisera sig med organisationens syfte och kamp kan vara solidaritetsmedlem.

FöR ska:
 • delta i och påverka samhällsdebatten.
 • manifestera och synliggöra organisationens krav bland allmänhet och partipolitiska företrädare.
 • samarbeta med andra idéburna rörelser för demokrati och jämlikhet.
 • samarbeta med andra ideologiskt närliggande funktionshinderorganisationer.

Verksamheten leds av en ideellt arbetande förbundsstyrelse. Medlemmar i landet samlas på egen bekostnad till landsmöte varje år och till olika debattforum.

Manifest

Tillgänglighet - delaktighet - makt över våra liv

Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktighet och jämlikhet. Ett demokratiskt samhälle, makt över den egna tillvaron och rätt till goda levnadsvillkor i jämlikhet med andra utgör förbundets grundvärderingar. Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Kraft och uthållighet i vår kamp kommer ur den erfarenhet och kunskap som endast vi kan ha som själva lever med funktionsnedsättning. Därför har människor med funktionsnedsättning oinskränkt makt i den egna organisationen.

Vi känner solidaritet med alla människor som liksom vi delar erfarenhet av ojämlikhet, diskriminering och förtryck.

Förbundet står öppet för alla i vårt land som anser sig ha en funktionsnedsättning. Detta gäller oavsett om funktionsnedsättningen är synlig eller osynlig, stor eller liten.

Endast medlemmar med funktionsnedsättning har rösträtt, förslagsrätt och är valbara till beslutande organ.

Andra som vill ställa sig bakom vår jämlikhetskamp är välkomna att som solidaritetsmedlemmar med yttranderätt ansluta sig till förbundet. Ett sådant stöd innebär respekt för principen om självbestämmanderätt.

Våra medlemmar är starkt förankrade i organisationens grundvärderingar och mål. Medlemmarna agerar både självständigt och inom ramen för grupp- och nätverksbildningar. Styrelsens uppgift är att samordna arbetet.

En allt överskuggande uppgift är att arbeta för att vi i Sverige får en verkningsfull lag mot diskriminering av människor med funktionshinder samt att de individuella rättigheterna utvidgas och förstärks.
Vi verkar utifrån den konkreta, upplevda, på den egna huden kända verkligheten relaterat till våra mål och värderingar.

Antaget av FÖR:s Landsmöte 2001-09-20; Följdändringar gjorda med anledning av beslut av landsmötet 2015-04-10 om att alla som anser sig ha en funktionsnedsättning kan bli medlem i FöR samt beslut om att namnet på förbundet ska vara Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet.

Verksamhetsprogram 2015

Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Till grund för arbetet ligger FöRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.

Utifrån våra grundvärderingar vill vi aktivt bidra till ett samhälle där allas lika värde är en självklarhet.

Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för personer med funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska synliggöra begränsande och förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det betyder att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det betyder att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och våra förslag.

Sverige är ett rikt land. Vi är ett välfärdssamhälle. Men det finns många orosmoln. Politiska krafter vill av både ideologiska och ekonomiska skäl nedrusta det som är den gemensamma välfärden. Men det finns också positiva motkrafter som vill bevara, utveckla och förstärka välfärden.

Detta tar sig politiska uttryck på kort och lång sikt i program och reformförlag från olika politiska grupperingar.

Intressepolitiskt arbete under 2015

Den nya regeringen har aviserat förändringar inom ett antal områden som vi ser som positiva och kan förbättra villkoren för oss. Så här står det i statsministerns regeringsförklaring: "Fas 3 ska avskaffas. Istället ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön och bra villkor samt goda utbildningsmöjligheter. För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas."

Regeringsdeklarationen skapar positiva förväntningar, men vis av erfarenhet måste vi hålla oss alerta. Löften är löften även om regeringsdeklarationen är väldigt tydlig i sina ”ska” - formuleringar.

Bland de dagsaktuella frågorna finns också rätten till personlig assistans. Frågan är viktig att bevaka. Just assistansreformen är en fråga där den samlade funktionshindersrörelsen och brukarrörelsen är starka. Men det finns också starka motkrafter i samhället.

Seminarier

Två seminarier kommer att anordnas.

Arbetsformer och organisation

  • Fortsätta att utveckla medlemsinformationen, bl a se över hemsidan.
  • Medlemsrekrytering
  • Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
  • Utveckla arbetsformerna
Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in