Följ oss på Facebook

Vårt mål

Principprogram

FöR är en riksomfattande organisation av medlemmar med funktionsnedsättning. Organisationen har som syfte att stärka och föra kampen för demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter.

Organisationens ideologi och verksamhet utgår från den erfarenhet människor med funktionsnedsättning har av att leva med funktionshinder i Sverige.

FöR skall både vara ett forum för och en spjutspets i den ideologiska och politiska debatten.

Endast medlemmar med funktionsnedsättning har rösträtt, kan fatta beslut och är valbara i FöR. Den som inte är funktionshindrad men vill värna om och solidarisera sig med organisationens syfte och kamp kan vara solidaritetsmedlem.

FöR ska:
 • delta i och påverka samhällsdebatten.
 • manifestera och synliggöra organisationens krav bland allmänhet och partipolitiska företrädare.
 • samarbeta med andra idéburna rörelser för demokrati och jämlikhet.
 • samarbeta med andra ideologiskt närliggande funktionshinderorganisationer.

Verksamheten leds av en ideellt arbetande förbundsstyrelse. Medlemmar i landet samlas på egen bekostnad till landsmöte varje år och till olika debattforum.

Manifest

Tillgänglighet - delaktighet - makt över våra liv

Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktighet och jämlikhet. Ett demokratiskt samhälle, makt över den egna tillvaron och rätt till goda levnadsvillkor i jämlikhet med andra utgör förbundets grundvärderingar. Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Kraft och uthållighet i vår kamp kommer ur den erfarenhet och kunskap som endast vi kan ha som själva lever med funktionsnedsättning. Därför har människor med funktionsnedsättning oinskränkt makt i den egna organisationen.

Vi känner solidaritet med alla människor som liksom vi delar erfarenhet av ojämlikhet, diskriminering och förtryck.

Förbundet står öppet för alla i vårt land som anser sig ha en funktionsnedsättning. Detta gäller oavsett om funktionsnedsättningen är synlig eller osynlig, stor eller liten.

Endast medlemmar med funktionsnedsättning har rösträtt, förslagsrätt och är valbara till beslutande organ.

Andra som vill ställa sig bakom vår jämlikhetskamp är välkomna att som solidaritetsmedlemmar med yttranderätt ansluta sig till förbundet. Ett sådant stöd innebär respekt för principen om självbestämmanderätt.

Våra medlemmar är starkt förankrade i organisationens grundvärderingar och mål. Medlemmarna agerar både självständigt och inom ramen för grupp- och nätverksbildningar. Styrelsens uppgift är att samordna arbetet.

En allt överskuggande uppgift är att arbeta för att vi i Sverige får en verkningsfull lag mot diskriminering av människor med funktionshinder samt att de individuella rättigheterna utvidgas och förstärks.
Vi verkar utifrån den konkreta, upplevda, på den egna huden kända verkligheten relaterat till våra mål och värderingar.

Antaget av FÖR:s Landsmöte 2001-09-20; Följdändringar gjorda med anledning av beslut av landsmötet 2015-04-10 om att alla som anser sig ha en funktionsnedsättning kan bli medlem i FöR samt beslut om att namnet på förbundet ska vara Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet.

Verksamhetsprogram 2019

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhets mål är att människor med funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Grund för arbetet är FÖRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.

Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för personer med funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska synliggöra begränsande och förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det betyder att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det betyder att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och i våra förslag.

En ny mandatperiod har påbörjats och vi har också ett nytt politiskt landskap framför oss. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering som tidigare men nu med ett villkorat stöd från Centerpartiet och Liberalerna.

LSS och särskilt den personliga assistansen kommer med stor säkerhet liksom under 2018 att vara den dominerande politiska frågan för oss och övrig funktionsrättsrörelse. Dels sakpolitiskt då utfallet avgör om de av oss med stora assistansbehov kommer att garanteras levnadsvillkor i nivå med övriga medborgare. Dels är utfallet ett test på vad Sveriges åtagande om att värna de mänskliga rättigheterna i praktiken står för.

De politiska utspelen inför riksdagsvalet och under regeringsförhandlingarna har väckt förväntningar om att den försvarskamp som kännetecknat den senaste mandatperioden, särskilt när det gäller assistansfrågan, inte längre behövs utan kan vändas till en framåtsträvande kamp för delaktighet och jämlikhet.

Rätt till ett tillgängligt samhälle för alla är inte längre en självklarhet. Idag sker ett ifrågasättande av lagar och regleringar av nybyggnation och är ett hot mot tillgängligheten till bostäder och offentlig miljö. Kostnader och mänskliga rättigheter sätts här i motsatsställning till varandra och det saknas uttryck för en positiv politisk vilja, varför vi tvingas fortsätta vår försvarskamp.

Vi vill här också uppmärksamma behovet av radikala reformer som förbättrar de ekonomiska villkoren för de av oss som på grund av funktionsnedsättningar ställs utan inkomst från arbete och för sin försörjning tvingas in i permanent fattigdom.


Ett rättvise- och jämlikhetskrav är att en ny ersättningsform i nivå med medianinkomsten skapas för denna medborgargrupp jämförbar, med medborgare som kan försörja sig genom arbete. Det kravet har vi framfört till riksdagspartierna och kommer fortsätta att aktivt driva.

Intressepolitiskt arbete under 2019

Liksom tidigare år ska vi ska lyfta fram och synliggöra villkoren för oss som lever med funktionsnedsättning i ett medborgarperspektiv och med stöd av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi ska söka samarbete med övrig funktionshinderrörelse och med andra organisationer som delar våra värderingar så som de uttrycks i FÖRs manifest

Vi ska följa och delta i den ideologiska och politiska debatten, reagera på politiska utspel och lämna remissvar på viktiga utredningar.

Seminarier:
Två seminarier om aktuella frågor kommer att anordnas.
Arbetsformer och organisation:
  • Fortsätta att utveckla medlemsinformationen.
  • Medlemsrekrytering
  • Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
  • Utveckla arbetsformerna
Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.

Seminarier

Två seminarier kommer att anordnas.

Arbetsformer och organisation

  • Fortsätta att utveckla medlemsinformationen, bl a se över hemsidan.
  • Medlemsrekrytering
  • Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
  • Utveckla arbetsformerna
Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster