Följ oss på Facebook

Remissvar

Remissvar på motion till Riksdagen 2017/18:4088

Lund den 30 maj 2018

Till Riksdagen Socialförsäkringsutskottet

Remissvar på Motion till riksdagen, 2017/18:4088, med anledning av prop. 2017/18:190
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (diarienummer 1810-2017/18)

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet tackar för inbjudan att svara på denna remiss. Vi avlämnar nedan vårt remissvar.

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet är en intressepolitisk organisation. Medlemmar är medborgare med funktionsnedsättning. Andra som vill ställa sig bakom vår jämlikhetskamp är välkomna att som solidaritetsmedlemmar ansluta sig till förbundet.

Vi verkar utifrån den konkreta, upplevda, inpå huden egna kända verkligheten i solidaritet med andra som liksom vi delar erfarenhet av ojämlikhet, diskriminering och förtryck.

Vi arbetar för ett samhälle där alla ska kunna leva och röra sig fritt utan begränsningar, ha makt över den egna tillvaron och rätt till goda levnadsvillkor. Det vill säga: Tillgänglighet - Delaktighet – Jämlikhet – Makt över våra liv.

Förbundet för delaktighet och jämlikhet delar motionärernas förslag som är att Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser upphörande av de särskilda bestämmelserna om ersättning till blinda och gravt hörselskadade i 50 kap. Socialförsäkringsbalken.

Regeringen motiverar sitt förslag att avskaffa de särskilda bestämmelserna om beräkning av handikappersättning för blinda och gravt hörselskadade, som i dag gäller, med att nuvarande regelverket i denna del inte är i överensstämmelse med dagens funktionshinderspolitik. Ersättningen ska i stället fastställas, enligt regeringens förslag, med utgångspunkt i konsekvenserna av en funktionsnedsättning och efter en individuell bedömning.

Regeringens förslag innebär en påtaglig försämring för de personer som blir berörda av regeringens förslag. Den anpassning till dagens funktionshinderspolitik som regeringen eftersträvar med förslaget har inget i sig principiellt värde som motiverar en sådan försämring.

Därtill delar vi motionärernas uppfattning att nackdelarna med förslaget också innebär en onödig byråkratisering av stödet, samtidigt som merkostnader som blinda eller gravt hörselskadade har generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem.

Lund dag som ovan
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/
Styrelsen, gm
Lars Hagström, ordförande

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in