Följ oss på Facebook

Till statsminister Stefan Löfven

Det råder stark politisk enighet i Sverige kring en rad centrala värderingar som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, såsom yttrande- och informationsfrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet, allmän rösträtt och likhet inför lagen. Att dessa fri- och rättigheter gäller och tillämpas lika för alla människor i landet ligger i demokratins natur. Till kännetecknen på vårt demokratiska samhällssystem hör också respekt för och hänsyn till minoriteters eller eftersatta gruppers åsikter och behov och människornas rätt att ha inflytande över och kunna påverka den egna situationen. Ett demokratiskt samhällssystem och demokratiska arbetsformer bygger på alla medborgares medverkan. Det innebär inte bara rättigheter för den enskilde utan också skyldighet för denne att medverka i samhällsbyggandet och med sin insats bidra till det gemensamma framåtskridandet.
Med detta synsätt är demokrati inte bara något som utövas av den enskilde medborgaren vid valen till riksdag, landsting och kommuner. Frågor om demokrati och inflytande i denna vidare bemärkelse gör sig tvärtom gällande i skiftande skeden i livet och i de mest vardagliga situationer. Det handlar om rätten att ta del av innehållet i en tidning, ett radio- eller TV—program, att få del av information och beslut, om rätten att överklaga myndigheters beslut, rätten att fritt kunna röra sig utan begränsningar i den offentliga miljön, att offentligt föra fram egna åsikter, att ta del av andras argument och att själv argumentera. Demokrati handlar också om att få fråga och att bli tillfrågad och att bli respekterad som människa. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Detta nya mål ska ersätta de nuvarande nationella målen för funktionshinderspolitiken.
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det att: 1. Vi är alla födda fria och jämlika. Vi är alla födda fria. Alla har vi våra egna tankar och idéer. Vi måste alla behandlas på samma sätt. 2. Diskriminera inte. Dessa rättigheter tillhör alla, oavsett hur olika varandra vi är.

Följande citat är taget idag ur verkligheten: ”Jag kan grovt, enkelt och högst generaliserande säga att det hela ser ut så här: Ni som redan har, tycker att ni inte har råd att ge oss det liv som vi vill ha, därför att konsekvensen av det blir att det kostar för mycket. Kostar det för mycket måste skatterna höjas. Höjer vi skatterna så flyr företagen och de som inte vill bli av med sina förmögenheter till andra länder. Flyr dessa från Sverige så minskar möjligheterna till arbete och beskattning av arbete och företagsamhet. Minskar skatteintäkterna så drabbas alla i Sverige. Så vad ni ber oss, som redan är i underläge, är att offra oss, så att ni andra kan få behålla det ni redan har. Vart har solidariteten tagit vägen?!” Citat av Charlotte Axelsson, hustru till en person med omfattande assistansbehov.

Vi är så besvikna på att du inte kraftfullt står upp även för våra mänskliga rättigheter. Hur kan du försvara att ni genomför en politik som så tydligt i sina praktiska konsekvenser går stick i stäv med ovan angivna mål? Vi menar då allt från assistanshaveriet till den livslånga ekonomiska ”fattigdom” som människor som tvingas leva på hel sjukersättning har som verklighet.

Vi var många som blev glada när vi fick ta del av formuleringarna inom funktionshinderområdet som du hade med dig i din regeringsförklaring 2014. Idag är vi många som är desillusionerade och besvikna, som tror att det var bara fraser och tomma formuleringar. Den praktiska politiken har gått stick i stäv med målen från 2014.
Nu är det upp till dig. Du behöver agera. Nu.

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet
Gm Anders Axelson och Lars Hagström
För kännedom till ledamöterna i Socialutskottet
nyheter
Flyttat pga coronaviruset
Seminariet och Landsmötet flyttas fram
till 23 oktober.
Anmälan senast 15 september.
Yttrande angående sondmatning
Läs mer!

© Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet     Mejl till: ordförande     Mejl till: Webmaster     Logga in